Ułatwienia dla rolników

21.08.2006, 11:52

Pszczyna, powiat

Rada Ministrów wprowadziła ułatwienia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.


Zmiany dotyczą wydłużenia do końca 2007 r. terminu realizacji inwestycji w zakresie przechowywania nawozów oraz możliwości przejęcia gospodarstwa bez utraty dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przed zmianą przepisów rolnicy realizujący przedsięwzięcia dotyczące przechowywania nawozów naturalnych mieli na ich ukończenie maksymalnie 12 miesięcy od dnia przyznania płatności. Znowelizowane rozporządzenie umożliwia im wydłużenie terminu zakończenia prac do 31 grudnia 2007r.

Dzięki zmienionym przepisom rolnicy, którzy w całości przejmą lub przejęli gospodarstwo rolne w wyniku sprzedaży lub innej umowy, mogą otrzymać wsparcie na dostosowanie tego gospodarstwa do standardów UE. Dotyczy to sytuacji, gdy do przejęcia gospodarstwa dojdzie w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności przez poprzedniego posiadacza gospodarstwa do dnia wydania decyzji.

Aby otrzymać wsparcie, nowy właściciel gospodarstwa zobligowany jest do złożenia wniosku o przyznanie płatności, której dotyczył wniosek poprzednika, wraz z kopią umowy, na podstawie której przeniesiono posiadanie gospodarstwa rolnego. Rolnik powinien również dostarczyć oświadczenie, w którym zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania opracowanym przez poprzedniego właściciela.

Jeżeli od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności do dnia złożenia oświadczenia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i osiągnięciu przez gospodarstwo rolne żywotności na poziomie co najmniej 4 EJW (ESU) nastąpi przeniesienie posiadania całości gospodarstwa na rzecz innego podmiotu (w wyniku sprzedaży albo innej umowy), nowy posiadacz gospodarstwa może kontynuować przedsięwzięcie i otrzymać pozostałe wsparcie, które zostało przyznane poprzedniemu wnioskodawcy.

W takiej sytuacji nowy właściciel zobligowany jest do złożenia wniosku o przyznanie płatności, która przysługiwała poprzednikowi, wraz z kopią umowy, na podstawie której przeniesiono posiadanie gospodarstwa. Powinien również dostarczyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do realizacji przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania opracowanym przez poprzedniego właściciela. W oświadczeniu tym rolnik zobowiązuje się również do zapłaty na rzecz Agencji płatności uzyskanej przez poprzedniego właściciela, którą wnioskodawca musiałby zwrócić, jeżeli nie zrealizowałby w terminie przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania.

Nowością jest możliwość skorzystania z pomocy na dostosowanie do standardów UE przez spadkobiercę w przypadku śmierci rolnika, który złożył wniosek o przyznanie płatności na to działanie. Aby móc otrzymać środki z ARiMR, spadkobierca zobligowany jest do złożenia wniosku o przyznanie płatności, której dotyczył wniosek spadkodawcy, wraz z prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Musi również dostarczyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do realizacji przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania opracowanym przez spadkodawcę. W oświadczeniu tym zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ARiMR płatności uzyskanej przez spadkodawcę, jaką spadkodawca ten byłby zobowiązany zwrócić, jeżeli nie zrealizowałby w terminie przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania.

We wszystkich przypadkach osoba przejmująca gospodarstwo bądź spadkobierca mają na złożenie wniosku 35 dni od dnia przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego bądź uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli przeniesienie posiadania całości gospodarstwa lub uprawomocnienie się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku nastąpiło przed dniem wejścia w życie nowelizacji, to 35-dniowy termin na złożenie wniosku biegnie od dnia wejścia w życie rozporządzenia (9 sierpnia 2006 r.).

Komunikat rzecznika prasowego ARiMR

ez

T G+ F

Komentarze:

Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie

Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie

d wielu lat w okresie bożonarodzeniowym spotykamy się na Pszczyńskim Jarmarku Świątecznym. Z powodu pandemii w tym roku to tradycyjne wydarzenie nie...
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej

35 lat Muzeum Prasy Śląskiej

uzeum Prasy Śląskiej im. Wojciecha Korfantego w Pszczynie obchodzi 35-lecie istnienia. Z okazji jubileuszu zastępca burmistrza Barbara Sopot-Zembok...
Uhonorowani przez Sybiraków

Uhonorowani przez Sybiraków

Sybiracy w podziękowaniu za wieloletnią współpracę wręczyli odznaki władzom powiatu i pracownicom pszczyńskiego starostwa
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty

Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty

rzyszłoroczne wydatki gminy Pszczyna wyniosą niemal 324 mln zł. Taką decyzję podjęli radni, którzy opowiedzieli się za przyjęciem uchwały...
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

15 grudnia Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój przyjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z apelem do premiera dotyczącym uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"

Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"

Już wkrótce Gmina Pawłowice będzie miała swój profil na Instagramie. Z tej okazji ogłoszony został konkurs „Pierwsze zdjęcie na Instagramie”